Bootstrap Example
ยินดีต้อนรับ

  username :

passsword :บทบาทหน้าที่
เฝ้าระวังความเสี่ยง
 วันนี้ 10   ครั้ง
 สัปดาห์นี้ 14   ครั้ง
 เดือนนี้ 85   ครั้ง
 ปีนี้ 7934   ครั้ง
สรุปความเสี่ยงทั้งหมด
 NON Clinic-GHI 29   ครั้ง
 NON Clinic-CDEF 426   ครั้ง
 NON Clinic-AB 5830   ครั้ง
  รวม NON Clinic 6285   ครั้ง
 Clinic-GHI 34   ครั้ง
 Clinic-CDEF 2741   ครั้ง
 Clinic-AB 2270   ครั้ง
  รวม Clinic 5045   ครั้ง
รวมทั้งหมด 11330  ครั้ง

ระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความ สำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทำโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต การรายงานความเสี่ยงหรือความเสี่ยง ถือเป็นงานประจำทำเป็นปกติ ส่วนหนึ่งของการรายงาน ไม่ถือเป็นความผิดของผู้รายงาน เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของผู้รายงาน ผู้บริหารโรงพยาบาลวชิรบารมี มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกงานและทุกคนในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการรายงาน ซึ่งทุกรายงานจะทำให้เกิดการพัฒนา และส่งผลให้โรงพยาบาลวชิรบารมีของเรา เป็น "โรงพยาบาลปลอดภัย" ในที่สุด
แสดง
แสดง
Highcharts Example
แสดง

โรงพยาบาลวชิรบารมี เลขที่ 1 ม.13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140. Copyright © 2015. All Rights Reserved.
มีการพัฒนาโปรแกรมจากต้นแบบของ "ตุณปรีชา บุญมี" และออกแบบฐานข้อมูลเพิ่มจาก "คุณศุภชัย วิศุภกาญจน์"
ออกแบบหน้า web ใหม่โดย "คุณสุวัฒน์ ทับมั่น" และทีม RM โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140