โพสต์เมื่อ เรื่อง ครั้ง ดาวน์โหลด
2021-12-29 รถราชการ พ.ศ.2523และที่แก้ไข 4
2021-09-27 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคลังหวัดพิจิตร 10
2021-06-22 คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 27
2021-02-08 MOPH ITA 2021 51
2021-02-08 คู่มือ MOPH ITA 2021 46
2020-12-23 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริตประพฤติมิชอบ 55
2020-12-23 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 46
2020-09-10 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) 108
2020-09-10 แบบติดตาม ปค.๕ 110
2020-06-29 [บัญชีอัตราค่าจ้างพกส. 78
2019-09-02 แบบปค4 ปค5 637
2019-09-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 120
2019-08-07 mophcode 127
2019-08-07 ข้อบังคับสปว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 129
2019-08-07 อำนาจหน้าที่ 122
2019-08-07 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 124
2019-08-07 ค่านิยม 108
2019-08-07 ประกาศสปว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 120
2019-08-07 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 197
2019-06-05 ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ 141
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 136
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 174
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 149
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 159
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 156
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 188
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 125
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 156
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 178
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก1 154
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก 2 บูรณาการ 202
2018-04-28 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศนิเทศเชิงคลืนิก1 217
2017-12-11 Test 246
2017-12-11 จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ 265
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 258
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 245
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 247
2017-05-05 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision 264
2017-05-05 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 252
2017-05-05 ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี 240