โพสต์เมื่อ เรื่อง ครั้ง ดาวน์โหลด
2021-02-08 MOPH ITA 2021 7
2021-02-08 คู่มือ MOPH ITA 2021 4
2020-12-23 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริตประพฤติมิชอบ 16
2020-12-23 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 11
2020-09-10 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) 56
2020-09-10 แบบติดตาม ปค.๕ 48
2020-06-29 [บัญชีอัตราค่าจ้างพกส. 39
2019-09-02 แบบปค4 ปค5 557
2019-09-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 86
2019-08-07 mophcode 89
2019-08-07 ข้อบังคับสปว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 85
2019-08-07 อำนาจหน้าที่ 82
2019-08-07 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 88
2019-08-07 ค่านิยม 76
2019-08-07 ประกาศสปว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 83
2019-08-07 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 110
2019-06-05 ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ 97
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 104
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 131
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 108
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 122
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 105
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 100
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 94
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 103
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 134
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก1 110
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก 2 บูรณาการ 158
2018-04-28 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศนิเทศเชิงคลืนิก1 158
2017-12-11 Test 194
2017-12-11 จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ 205
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 214
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 200
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 197
2017-05-05 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision 209
2017-05-05 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 191
2017-05-05 ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี 199