โพสต์เมื่อ เรื่อง ครั้ง ดาวน์โหลด
2020-06-29 [บัญชีอัตราค่าจ้างพกส. 3
2019-09-02 แบบปค4 ปค5 438
2019-09-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 48
2019-08-07 mophcode 51
2019-08-07 ข้อบังคับสปว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 47
2019-08-07 อำนาจหน้าที่ 50
2019-08-07 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 46
2019-08-07 ค่านิยม 41
2019-08-07 ประกาศสปว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 49
2019-08-07 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 44
2019-06-05 ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ 69
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 75
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 103
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 78
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 87
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 79
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 72
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 69
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 76
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 101
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก1 82
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก 2 บูรณาการ 126
2018-04-28 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศนิเทศเชิงคลืนิก1 109
2017-12-11 Test 165
2017-12-11 จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ 167
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 179
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 169
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 162
2017-05-05 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision 171
2017-05-05 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 161
2017-05-05 ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี 168