โพสต์เมื่อ เรื่อง ครั้ง ดาวน์โหลด
2021-06-22 คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 18
2021-02-08 MOPH ITA 2021 35
2021-02-08 คู่มือ MOPH ITA 2021 33
2020-12-23 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริตประพฤติมิชอบ 45
2020-12-23 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 35
2020-09-10 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) 85
2020-09-10 แบบติดตาม ปค.๕ 87
2020-06-29 [บัญชีอัตราค่าจ้างพกส. 66
2019-09-02 แบบปค4 ปค5 593
2019-09-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 109
2019-08-07 mophcode 116
2019-08-07 ข้อบังคับสปว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 117
2019-08-07 อำนาจหน้าที่ 108
2019-08-07 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 113
2019-08-07 ค่านิยม 99
2019-08-07 ประกาศสปว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 110
2019-08-07 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 165
2019-06-05 ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ 129
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 126
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 156
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 139
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 147
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 140
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 177
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 115
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 128
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 167
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก1 135
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก 2 บูรณาการ 190
2018-04-28 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศนิเทศเชิงคลืนิก1 192
2017-12-11 Test 235
2017-12-11 จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ 250
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 244
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 230
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 229
2017-05-05 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision 250
2017-05-05 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 223
2017-05-05 ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี 228