โพสต์เมื่อ เรื่อง ครั้ง ดาวน์โหลด
2020-09-10 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) 11
2020-09-10 แบบติดตาม ปค.๕ 13
2020-06-29 [บัญชีอัตราค่าจ้างพกส. 20
2019-09-02 แบบปค4 ปค5 516
2019-09-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 62
2019-08-07 mophcode 70
2019-08-07 ข้อบังคับสปว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 59
2019-08-07 อำนาจหน้าที่ 65
2019-08-07 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 62
2019-08-07 ค่านิยม 56
2019-08-07 ประกาศสปว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 63
2019-08-07 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 61
2019-06-05 ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ 80
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 85
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 115
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 90
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 101
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 91
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 85
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 79
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 87
2018-07-09 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (HA Standard HA_4th Edition.pdf) 114
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก1 96
2018-04-29 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศเชิงคลืนิก 2 บูรณาการ 140
2018-04-28 การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศนิเทศเชิงคลืนิก1 125
2017-12-11 Test 178
2017-12-11 จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ 182
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 192
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 180
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 177
2017-05-05 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision 185
2017-05-05 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 174
2017-05-05 ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี 180