โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลือกหมวดข่าวที่สนใจ
โพสต์เมื่อ หัวข้อเรื่อง View
2017-04-21 สรพ.ขอแจ้งเลื่อนการจัด GIN CONFERENCE CoP_Medication และ CoP ER
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
160
2017-04-21 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
224
2017-04-21 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
204
2017-04-21 แจ้งกำหนดการเยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน PMQA/DHS-PCA/ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และการประกวด คบสอ-คบสต. 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
258
2017-04-24 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
121
2017-08-11 การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
202
2017-08-11 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
208
2017-08-07 รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
211
2017-08-09 ขั้นตอนการส่งประเมินผลงานวิชาการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
245
2017-08-09 แจ้งผลการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
233
2017-05-03 กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือน พ.ค. 2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
237
2017-05-03 มาตรการการป้องกันการทุจริตและป้องกันการกระทำผิดวินัย 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
248
2017-05-10 ขอเชิญบริจาคโลหิต
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
132
2017-05-10 รับประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
127
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
242
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
225
2017-07-05 การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ และกรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุเสียชีวิต 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
263
2017-07-12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
304
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
227
2017-08-11 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
224
2017-08-03 สสจ.พิจิตร นิเทศงานเฉพาะกิจ
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
211
2017-08-18 แจ้งรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลุกจ้างชั่วคราว เข้ารับการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
222
2017-08-18 จัดทำแผน วมย. พัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปี 61
โพสต์โดย (ยุพา โรจนเดชาวิน [นาง] )
111
2017-08-23 รับย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
209
2017-08-28 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ) ครั้งที่ 8/2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
316
2018-01-03 ประกวศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
262
2018-01-03 ประกวศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
248
2017-09-08 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ)สัญจรฯ ครั้งที่ 5/2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
189
2017-09-12 คบสอ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
175
2017-09-13 แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ เข้ารับการประเมิน  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
167
2017-12-27 แจ้งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างฤของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
196
2017-10-10 การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
156
2017-10-10 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลตามศาสนาประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
149
2017-10-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
156
2017-10-11 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรฯกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
192
2017-10-11 ประกาศรับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ปี 2561 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
161
2017-10-11 คู่มือปฏิบัติงาน กสจ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
162
2017-10-17 สหกรณ์ออมหรัพย์สาธารณสุขพิจิตร
โพสต์โดย (สมเกียรติ มีหวัง [นาย] )
94
2017-10-17 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ)สัญจรฯ ครั้งที่ 10/2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
157
2017-10-18 สหกรณ์ออมหรัพย์สาธารณสุขพิจิตร
โพสต์โดย (สมเกียรติ มีหวัง [นาย] )
88
2017-10-18 การดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
80
2017-10-18 ส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข ทรูมูฟ เอช" 
โพสต์โดย ( )
188
2017-11-01 การครวจสอบสิทธิ
โพสต์โดย (ธิษตยา วิมล [น.ส.] )
88
2017-11-07 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
156
2017-11-10 ส่งกำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
169
2017-11-10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 2" 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
162
2017-11-10 ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสมทบทุนโครงการ"ปี่นเปิดถ้ำพญาชาละวันจังหวัดพิจิิตร ครั้งที่ 2" 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
162
2017-11-13 เอกสารประกอบการดำเนินงานกองทุน สปสช. ปี 61 
โพสต์โดย (จุฑาทิพย์ ธารทอง [น.ส.] )
181
2017-11-22 สิืทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
179
2017-11-22 สิืทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
165
2017-11-22 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
184
2017-11-23 ขอความร่วมมือสนักบสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
197
2018-03-21 ส่งประกาศรับสมัครงานบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
166
2018-03-30 ตารางออกนิเทศ รพ.สต.ติดดาว สำหรับผู้เยี่ยม ครู ค. 
โพสต์โดย (บัณฑิตา บุญจิตต์ [น.ส.] )
149
2018-04-05 การกู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรของรัฐ) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
150
2018-04-05 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
139
2018-04-11 เผยแพร่แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
80
2018-04-11 เผยแพร่โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
62
2018-04-11 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
77
2018-04-11 เผยแพร่แนวทางการดูแลผู้ป่วย
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
65
2018-05-02 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
162
2018-05-03 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบวาระพิเศษ 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
136
2018-05-22 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
209
2018-06-20 พบผู้บรหาร
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
81
2018-06-21 สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
151
2018-06-28 การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
155
2018-07-17 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
159
2018-07-19 แจ้งกำหนดการคณะทำงาน MAK เข้าดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบ Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
148
2018-08-07 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
125
2018-08-08 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภินหารทางการเงิน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
133
2018-08-23 เปิดรับสมัครผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
123
2018-08-27 รายงานสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
72
2018-08-27 เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
76
2018-09-05 ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
143
2018-09-05 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
147
2018-09-05 ประชุมพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (HRD HRM HRT) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
150
2018-09-05 สะสมวันลาพักผ่อนของ พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
127
2018-10-01 ประเมิน พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
130
2018-10-16 การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
149
2018-10-17 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
140
2018-10-24 การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
122
2018-10-24 แจ้งแบบใบลาไปต่างประเทศ แบบใหม่ ติดต่อขอรับได้ที่บริหารฯ
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
66
2018-10-26 แจ้งขั้นตอนการย้าย  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
143
2018-11-07 การลดการใช้กระดาษ QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
124
2018-11-07 แนวทางการเก็บค่าบริการ กรณี สิทธิประกันสังคม ฝากครรภ์ (ตามช่วงอายุครรภ์) 
โพสต์โดย (จุฑาทิพย์ ธารทอง [น.ส.] )
132
2018-11-09 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด(ยกเว้นสายงานนิติกร) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
126
2018-11-09 คำสั่งมอบอำนาจ การยื่อนคำขอและลงนามสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนการช่วยเหลือฯ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
134
2018-11-09 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
142
2018-11-09 การมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
127
2018-11-12 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
134
2018-12-03 แจ้งกลุ่มเข้าร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2561  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
150
2018-12-18 เชิญรับแฟ้มแบบห่วงสันกว้างขนาด2 นิ้ว
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
70
2019-08-23 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขชเพื่อสนับสนุนการศักษาในวิชาบีพที่ขาดเแคลนตามแผนกรอบอัตราดำลัง พ.ศ. 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
86
2019-01-07 เผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
118
2019-01-07 เผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
139
2019-01-31 แจ้งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
137
2019-01-31 แต่งตั้งข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
127
2019-02-01 งบทดลอง เดือนกันยายน 2561 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
124
2019-02-04 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา ของ พกส ที่เริ่มจ้าง ณ 25 ธ.ค. 2561 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
125
2019-02-06 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
112
2019-02-14 งบทดลองเดือนมกราคม 2562 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
109
2019-02-18 แจ้งบุคลากรในการพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ด้วยตนเอง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
95
2019-02-18 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
112
2019-02-20 สิทธิืประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 4) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
88
2019-02-20 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
113
2019-03-06 คำสั่ง รพ.วชิรบารมี ให้ข้าราชการ ลจป พ.ราชการ พกส ลจชและลจ.เหมาบริการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
88
2019-03-11 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่เลื่อนเงินเดือนข้าราชากร พนักงานราชการและลูกจ้างประจำปี 2562 รอล1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
133
2019-03-18 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
122
2019-03-21 ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
106
2019-03-27 คู่มือปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุและแนวทางการตรวจสอบ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
112
2019-03-28 ประกาศนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
106
2019-03-29 ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่1 (1 เม.ย.62) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
99
2019-03-29 ประชุมกกบ.
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
49
2019-04-22 เผยแพร่งบทดลอง มีค.6 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
88
2019-05-02 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
139
2019-05-02 หนังสือรวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539-2560 (เล่ม2) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
106
2019-05-02 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
107
2019-05-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสุู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
100
2019-05-03 ข้าราชการขอย้าย 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
93
2019-05-10 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์ฯและการมอบหมายการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
74
2019-05-10 การถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
74
2019-05-13 เผยแพร่งบทดลอง เมษายน 2562 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
74
2019-05-15 รายละเอียดการเข้ารับการอบรมจิตอาสา 23 พ.ค. 62  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
67
2019-05-15 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
74
2019-05-22 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
66
2019-05-27 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
69
2019-05-28 การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระปรมาภิไธย คำอ่านและสรรพนาม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
63
2019-05-28 แจ้งกรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
63
2019-05-30 กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิ.ย.) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
90
2019-05-30 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ร.10 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
80
2019-05-28 จังหวัดพิจิตรรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
90
2019-05-28 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
102
2019-05-30 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
78
2019-06-04 การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในรพ.สังกัด สนง.ปลัดกระทรวง สธ. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
72
2019-06-04 ระเบัยบเงินบำรุง,ให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ,หนังสือเวียน 4 ฉบับ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
83
2019-06-04 ประกาศแนทางราคากลางการการคำนวฯการจ้ดซื้อจ้ดจ้าง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
84
2019-06-07 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในารคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชาร 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
71
2019-06-10 พลเอกเปรม ถึงแก่อสัญกรรม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
91
2019-06-14 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง แต่งตั้ง น.ส.ปัทมา สายสุจริต รักษาการ ผอ.ดงเจริญ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
98
2019-06-14 ภาพรวมวัดหยุดราชการประจำปี  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
95
2019-06-17 เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม  
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
109
2019-06-19 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารวมโครงการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
117
2019-06-27 การจัดสรรเครื่องราชฯ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
92
2019-06-28 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
67
2019-07-02 เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาร 2562 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
65
2019-07-02 เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
54
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
60
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
60
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่ช่องทางการรับร้องเรียน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
56
2019-07-02 ประกาสเผยแพร่การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
55
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่รายงานกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
62
2019-07-02 ประกาสเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของเว็บไซต์หน่วยงาน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
61
2019-07-02 ประกาสเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดีบดีเด่นและดีมาก 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
76
2019-07-03 การประชุม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
63
2019-07-03 ประกาศเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
63
2019-07-03 ประกาศเผยแพร่ผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ที่ผ่านมา) 
โพสต์โดย ( )
67
2019-07-09 สำรวจเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 ของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
61
2019-07-11 สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
78
2019-07-11 เผยแพร่งบทดลอง มิย.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
60
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
47
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
44
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
48
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาครฐานการปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ. 2561 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
51
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
68
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
73
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
80
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
84
2019-07-22 ประกาศเผยแพร่รางานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
66
2019-08-07 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
92
2019-08-06 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
66
2019-07-23 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
78
2019-08-09 ประกาศเผยแพร่มาตรการการนำทรัพย์สินและบุคลากรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
83
2019-08-09 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลวชิรบารมี 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
79
2019-08-13 เผยแพร่งบทดลองเดือนกรกฏาคม 62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
57
2019-08-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วังทราย ครั้งที่ 2 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
67
2019-08-13 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง "กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 18 " 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
83
2019-08-13 เชิญชวนสมาชิกออมทรัพย์ดี มีวินัย ให้รางวัล ในปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
68
2019-09-30 เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ปี 2562 ซื้อหุ้นเพิ่ม 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
80
2019-09-13 เผยแพร่งบทดลองเดือนสิงหาคม62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
94
2019-10-09 เผยแพร่งบทดลอง กย.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
72
2019-10-17 แจ้งแนวทางการบริหารเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ในการจัดซื้อยาสมุนไพรจากภาครัฐด้วยระบบการซื้อขายบิล สำหรับหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3
โพสต์โดย ( )
37
2019-10-21 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
91
2019-10-22 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคตัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
93
2019-11-15 เผยแพร่งบทดลอง ต.ค.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
114
2019-11-22 ขอส่งประกาศขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป การปฎิบัติรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป การปฎิบัติ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
91
2019-10-28 แจ้งแนวทางการบริหารเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ในการจัดซื้อยาสมุนไพรจากภาครัฐด้วยระบบการซื้อขายบิล สำหรับหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
94
2019-12-19 เผยแพร่งบทดลอง พ.ย.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
82
2020-01-15 วิดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคราพ การถวายบังคมและการหมอบกราบ  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
59
2020-01-20 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
62
2020-01-22 เผยแพร่งบทดลอง ธค.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
47
2020-02-03 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
55
2020-02-03 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
46
2020-02-28 เผยแพร่งบทดลอง มค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
57
2020-03-09 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
63
2020-03-17 เผยแพร่งบทดลอง กพ.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
67
2020-03-24 เผยแพร่ความรู้ 
โพสต์โดย ( )
51
2020-04-03 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
47
2020-04-29 เผยแพร่งบทดลอง มีค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
68
2020-05-19 เผยแพร่งบทดลอง เมย.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
39
2020-06-16 ฝากเผยแพร่งบทดลอง พ.ค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
30
2020-06-18 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ  
โพสต์โดย ( )
48
2020-06-30 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย ( )
13
2020-06-30 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลวชิรบารมี 
โพสต์โดย ( )
42
2020-07-08 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) 
โพสต์โดย ( )
12

Untitled Document