โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลือกหมวดข่าวที่สนใจ
โพสต์เมื่อ หัวข้อเรื่อง View
2017-04-21 สรพ.ขอแจ้งเลื่อนการจัด GIN CONFERENCE CoP_Medication และ CoP ER
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
268
2017-04-21 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
402
2017-04-21 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
361
2017-04-21 แจ้งกำหนดการเยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน PMQA/DHS-PCA/ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และการประกวด คบสอ-คบสต. 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
431
2017-04-24 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
217
2017-08-11 การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
368
2017-08-11 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
370
2017-08-07 รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
380
2017-08-09 ขั้นตอนการส่งประเมินผลงานวิชาการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
414
2017-08-09 แจ้งผลการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
424
2017-05-03 กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือน พ.ค. 2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
441
2017-05-03 มาตรการการป้องกันการทุจริตและป้องกันการกระทำผิดวินัย 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
428
2017-05-10 ขอเชิญบริจาคโลหิต
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
241
2017-05-10 รับประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
224
2017-06-27 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
409
2017-06-27 คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
400
2017-07-05 การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ และกรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุเสียชีวิต 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
445
2017-07-12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
486
2017-07-18 12 กิจกรรมทบทวน 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
398
2017-08-11 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
385
2017-08-03 สสจ.พิจิตร นิเทศงานเฉพาะกิจ
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
305
2017-08-18 แจ้งรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลุกจ้างชั่วคราว เข้ารับการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
381
2017-08-18 จัดทำแผน วมย. พัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปี 61
โพสต์โดย (ยุพา โรจนเดชาวิน [นาง] )
206
2017-08-23 รับย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
348
2017-08-28 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ) ครั้งที่ 8/2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
480
2018-01-03 ประกวศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
402
2018-01-03 ประกวศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
390
2017-09-08 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ)สัญจรฯ ครั้งที่ 5/2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
327
2017-09-12 คบสอ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
308
2017-09-13 แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ เข้ารับการประเมิน  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
299
2017-12-27 แจ้งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างฤของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
347
2017-10-10 การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
304
2017-10-10 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลตามศาสนาประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
286
2017-10-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
287
2017-10-11 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรฯกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
339
2017-10-11 ประกาศรับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ปี 2561 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
303
2017-10-11 คู่มือปฏิบัติงาน กสจ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
311
2017-10-17 สหกรณ์ออมหรัพย์สาธารณสุขพิจิตร
โพสต์โดย (สมเกียรติ มีหวัง [นาย] )
186
2017-10-17 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ)สัญจรฯ ครั้งที่ 10/2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
281
2017-10-18 สหกรณ์ออมหรัพย์สาธารณสุขพิจิตร
โพสต์โดย (สมเกียรติ มีหวัง [นาย] )
182
2017-10-18 การดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
181
2017-10-18 ส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข ทรูมูฟ เอช" 
โพสต์โดย ( )
330
2017-11-01 การครวจสอบสิทธิ
โพสต์โดย (ธิษตยา วิมล [น.ส.] )
176
2017-11-07 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
304
2017-11-10 ส่งกำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
305
2017-11-10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 2" 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
309
2017-11-10 ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสมทบทุนโครงการ"ปี่นเปิดถ้ำพญาชาละวันจังหวัดพิจิิตร ครั้งที่ 2" 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
291
2017-11-13 เอกสารประกอบการดำเนินงานกองทุน สปสช. ปี 61 
โพสต์โดย (จุฑาทิพย์ ธารทอง [น.ส.] )
330
2017-11-22 สิืทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
322
2017-11-22 สิืทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
315
2017-11-22 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
319
2017-11-23 ขอความร่วมมือสนักบสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
345
2018-03-21 ส่งประกาศรับสมัครงานบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
307
2018-03-30 ตารางออกนิเทศ รพ.สต.ติดดาว สำหรับผู้เยี่ยม ครู ค. 
โพสต์โดย (บัณฑิตา บุญจิตต์ [น.ส.] )
291
2018-04-05 การกู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรของรัฐ) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
295
2018-04-05 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
287
2018-04-11 เผยแพร่แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
152
2018-04-11 เผยแพร่โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
147
2018-04-11 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
164
2018-04-11 เผยแพร่แนวทางการดูแลผู้ป่วย
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
170
2018-05-02 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
306
2018-05-03 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบวาระพิเศษ 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
264
2018-05-22 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
366
2018-06-20 พบผู้บรหาร
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
169
2018-06-21 สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
259
2018-06-28 การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
312
2018-07-17 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
331
2018-07-19 แจ้งกำหนดการคณะทำงาน MAK เข้าดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบ Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
283
2018-08-07 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
266
2018-08-08 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภินหารทางการเงิน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
275
2018-08-23 เปิดรับสมัครผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
266
2018-08-27 รายงานสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
157
2018-08-27 เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
157
2018-09-05 ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
279
2018-09-05 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
276
2018-09-05 ประชุมพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (HRD HRM HRT) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
281
2018-09-05 สะสมวันลาพักผ่อนของ พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
262
2018-10-01 ประเมิน พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
267
2018-10-16 การยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาและการฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
282
2018-10-17 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
281
2018-10-24 การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
257
2018-10-24 แจ้งแบบใบลาไปต่างประเทศ แบบใหม่ ติดต่อขอรับได้ที่บริหารฯ
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
151
2018-10-26 แจ้งขั้นตอนการย้าย  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
268
2018-11-07 การลดการใช้กระดาษ QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
267
2018-11-07 แนวทางการเก็บค่าบริการ กรณี สิทธิประกันสังคม ฝากครรภ์ (ตามช่วงอายุครรภ์) 
โพสต์โดย (จุฑาทิพย์ ธารทอง [น.ส.] )
284
2018-11-09 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด(ยกเว้นสายงานนิติกร) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
257
2018-11-09 คำสั่งมอบอำนาจ การยื่อนคำขอและลงนามสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนการช่วยเหลือฯ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
274
2018-11-09 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
268
2018-11-09 การมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ พกส. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
259
2018-11-12 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
267
2018-12-03 แจ้งกลุ่มเข้าร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2561  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
279
2018-12-18 เชิญรับแฟ้มแบบห่วงสันกว้างขนาด2 นิ้ว
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
167
2019-08-23 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขชเพื่อสนับสนุนการศักษาในวิชาบีพที่ขาดเแคลนตามแผนกรอบอัตราดำลัง พ.ศ. 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
241
2019-01-07 เผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
251
2019-01-07 เผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
286
2019-01-31 แจ้งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
261
2019-01-31 แต่งตั้งข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2560 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
276
2019-02-01 งบทดลอง เดือนกันยายน 2561 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
258
2019-02-04 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา ของ พกส ที่เริ่มจ้าง ณ 25 ธ.ค. 2561 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
255
2019-02-06 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
244
2019-02-14 งบทดลองเดือนมกราคม 2562 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
248
2019-02-18 แจ้งบุคลากรในการพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ด้วยตนเอง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
229
2019-02-18 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
234
2019-02-20 สิทธิืประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 4) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
226
2019-02-20 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
265
2019-03-06 คำสั่ง รพ.วชิรบารมี ให้ข้าราชการ ลจป พ.ราชการ พกส ลจชและลจ.เหมาบริการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
225
2019-03-11 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่เลื่อนเงินเดือนข้าราชากร พนักงานราชการและลูกจ้างประจำปี 2562 รอล1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
267
2019-03-18 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
273
2019-03-21 ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
237
2019-03-27 คู่มือปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุและแนวทางการตรวจสอบ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
240
2019-03-28 ประกาศนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
239
2019-03-29 ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่1 (1 เม.ย.62) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
228
2019-03-29 ประชุมกกบ.
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
133
2019-04-22 เผยแพร่งบทดลอง มีค.6 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
219
2019-05-02 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
276
2019-05-02 หนังสือรวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539-2560 (เล่ม2) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
242
2019-05-02 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
245
2019-05-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสุู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
255
2019-05-03 ข้าราชการขอย้าย 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
242
2019-05-10 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์ฯและการมอบหมายการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
213
2019-05-10 การถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
221
2019-05-13 เผยแพร่งบทดลอง เมษายน 2562 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
200
2019-05-15 รายละเอียดการเข้ารับการอบรมจิตอาสา 23 พ.ค. 62  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
200
2019-05-15 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
215
2019-05-22 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
186
2019-05-27 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
212
2019-05-28 การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระปรมาภิไธย คำอ่านและสรรพนาม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
213
2019-05-28 แจ้งกรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
208
2019-05-30 กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิ.ย.) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
219
2019-05-30 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ร.10 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
211
2019-05-28 จังหวัดพิจิตรรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
226
2019-05-28 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
246
2019-05-30 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
243
2019-06-04 การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในรพ.สังกัด สนง.ปลัดกระทรวง สธ. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
217
2019-06-04 ระเบัยบเงินบำรุง,ให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ,หนังสือเวียน 4 ฉบับ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
231
2019-06-04 ประกาศแนทางราคากลางการการคำนวฯการจ้ดซื้อจ้ดจ้าง 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
262
2019-06-07 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในารคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชาร 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
226
2019-06-10 พลเอกเปรม ถึงแก่อสัญกรรม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
250
2019-06-14 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง แต่งตั้ง น.ส.ปัทมา สายสุจริต รักษาการ ผอ.ดงเจริญ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
266
2019-06-14 ภาพรวมวัดหยุดราชการประจำปี  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
274
2019-06-17 เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม  
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
283
2019-06-19 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารวมโครงการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
300
2019-06-27 การจัดสรรเครื่องราชฯ 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
254
2019-06-28 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
230
2019-07-02 เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาร 2562 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
192
2019-07-02 เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
268
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
197
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
190
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่ช่องทางการรับร้องเรียน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
193
2019-07-02 ประกาสเผยแพร่การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
203
2019-07-02 ประกาศเผยแพร่รายงานกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
190
2019-07-02 ประกาสเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของเว็บไซต์หน่วยงาน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
219
2019-07-02 ประกาสเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดีบดีเด่นและดีมาก 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
241
2019-07-03 การประชุม 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
201
2019-07-03 ประกาศเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
206
2019-07-03 ประกาศเผยแพร่ผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ที่ผ่านมา) 
โพสต์โดย ( )
205
2019-07-09 สำรวจเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 ของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
201
2019-07-11 สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
244
2019-07-11 เผยแพร่งบทดลอง มิย.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
211
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
169
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
174
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
189
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาครฐานการปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ. 2561 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
171
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
217
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
227
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
256
2019-07-20 ประกาศเผยแพร่โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
252
2019-07-22 ประกาศเผยแพร่รางานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
221
2019-08-07 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
265
2019-08-06 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
191
2019-07-23 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
227
2019-08-09 ประกาศเผยแพร่มาตรการการนำทรัพย์สินและบุคลากรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
242
2019-08-09 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลวชิรบารมี 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
209
2019-08-13 เผยแพร่งบทดลองเดือนกรกฏาคม 62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
204
2019-08-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วังทราย ครั้งที่ 2 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
208
2019-08-13 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง "กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 18 " 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
223
2019-08-13 เชิญชวนสมาชิกออมทรัพย์ดี มีวินัย ให้รางวัล ในปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
212
2019-09-30 เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ปี 2562 ซื้อหุ้นเพิ่ม 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
218
2019-09-13 เผยแพร่งบทดลองเดือนสิงหาคม62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
269
2019-10-09 เผยแพร่งบทดลอง กย.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
217
2019-10-17 แจ้งแนวทางการบริหารเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ในการจัดซื้อยาสมุนไพรจากภาครัฐด้วยระบบการซื้อขายบิล สำหรับหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3
โพสต์โดย ( )
131
2019-10-21 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
256
2019-10-22 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคตัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
260
2019-11-15 เผยแพร่งบทดลอง ต.ค.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
304
2019-11-22 ขอส่งประกาศขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป การปฎิบัติรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป การปฎิบัติ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
232
2019-10-28 แจ้งแนวทางการบริหารเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ในการจัดซื้อยาสมุนไพรจากภาครัฐด้วยระบบการซื้อขายบิล สำหรับหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
296
2019-12-19 เผยแพร่งบทดลอง พ.ย.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
227
2020-01-15 วิดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคราพ การถวายบังคมและการหมอบกราบ  
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
224
2020-01-20 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
216
2020-01-22 เผยแพร่งบทดลอง ธค.62 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
173
2020-02-03 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
197
2020-02-03 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
201
2020-02-28 เผยแพร่งบทดลอง มค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
210
2020-03-09 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
227
2020-03-17 เผยแพร่งบทดลอง กพ.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
243
2020-03-24 เผยแพร่ความรู้ 
โพสต์โดย ( )
227
2020-04-03 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
213
2020-04-29 เผยแพร่งบทดลอง มีค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
229
2020-05-19 เผยแพร่งบทดลอง เมย.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
174
2020-06-16 ฝากเผยแพร่งบทดลอง พ.ค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
199
2020-06-18 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ  
โพสต์โดย ( )
204
2020-06-30 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย ( )
194
2020-06-30 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลวชิรบารมี 
โพสต์โดย ( )
261
2020-07-08 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) 
โพสต์โดย ( )
190
2020-07-16 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 
โพสต์โดย ( )
190
2020-07-20 เผยแพร่งบทดลอง มิย.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
164
2020-07-22 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ(แผนไทย 
โพสต์โดย ( )
178
2020-07-24 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร  
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
172
2020-07-30 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
158
2020-08-04 ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
143
2020-08-04 ประชาสัมพันธ์มูลนิธิสาธารณสุขพิจิตร 
โพสต์โดย ( )
184
2020-08-05 ส่งประกาศรบสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย ( )
157
2020-08-05 สมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
โพสต์โดย ( )
145
2020-08-06 ประกาศขาทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
141
2020-08-06 ขอยกเลิกรายการประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
191
2020-08-10 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
142
2020-08-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครรับลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
152
2020-08-17 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
164
2020-08-17 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
143
2020-08-18 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
139
2020-08-19 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
149
2020-08-21 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ(พนักงานประจำห้องยา) 
โพสต์โดย ( )
161
2020-09-01 เผยแพร่งบทดลอง ก.ค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
162
2020-09-02 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
157
2020-09-08 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
โพสต์โดย ( )
189
2020-09-09 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
163
2020-09-10 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครฯ  
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
172
2020-09-24 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
150
2020-09-25 เผยแพร่งบทดลอง สค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
124
2020-09-25 ขายทอดตลาดพัสดุ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
135
2020-09-25 ขายทอดตลาดพัสดุ ปี2562 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
142
2020-09-30 ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
โพสต์โดย ( )
153
2020-10-06 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลและช่างเทคนิค 
โพสต์โดย (ยุพา โรจนเดชาวิน [นาง] )
119
2020-10-19 เผยแพร่งบทดลอง กันยายน 63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
126
2021-01-27 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
โพสต์โดย ( )
68
2020-10-28 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ(พนักงานประกอบอาหาร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
152
2020-11-02 ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
152
2020-11-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
132
2020-11-04 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
144
2020-11-05 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
115
2020-11-17 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
80
2020-11-17 ส่งประกาษรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
130
2020-11-18 จำหน่ายพัสดุของทางราชการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
119
2020-11-25 ส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
136
2020-11-26 ประกาศรับสมัคร ลจ.เหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
134
2020-11-27 เผยแพร่งบทดลอง ต.ค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
143
2020-11-27 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
132
2020-12-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
123
2020-12-07 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
119
2020-12-08 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแหลงรุ่นใหม่ นปร รุ่นที่ 15 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
100
2020-12-09 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
132
2020-12-09 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย ( )
134
2020-12-15 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
126
2020-12-17 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
111
2020-12-17 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
112
2020-12-17 เผยแพร่งบทดลอง พ.ย.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
140
2020-12-21 จำหน่ายพัสดุของทางราชการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
130
2020-12-24 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
89
2021-01-04 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
104
2021-01-11 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย ( )
123
2021-01-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย ( )
85
2021-01-12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
87
2021-01-12 ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
84
2021-01-13 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
86
2021-01-14 ขอสงวนรายการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด ปีงบประมาณ 2564  
โพสต์โดย ( )
140
2021-01-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
63
2021-01-21 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย ( )
100
2021-01-29 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย ( )
72
2021-02-01 ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
103
2021-02-01 เผยแพร่งบทดลอง ธค.63 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
64
2021-02-02 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
74
2021-02-02 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของ สถาบันพระบรมราชชนก2564 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
93
2021-02-02 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
68
2021-02-04 ประกาศรับสมัคร ลจ.เหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
108
2021-02-04 ประกาศรับสมัคร ลจ.เหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
110
2021-02-04 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โพสต์โดย ( )
69
2021-02-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย ( )
91
2021-02-08 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2563 
โพสต์โดย ( )
98
2021-03-04 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
โพสต์โดย ( )
99
2021-02-18 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่วคราวเงินบุำรุง (รายวัน) 
โพสต์โดย ( )
82
2021-02-22 ส่งประกาศรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
85
2021-02-22 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
78
2021-02-25 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
โพสต์โดย ( )
77
2021-03-02 เผยแพร่งบทดลอง มค.64 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
81
2021-03-04 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โพสต์โดย ( )
82
2021-03-05 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
78
2021-03-08 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
112
2021-03-31 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
101
2021-03-31 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
83
2021-04-02 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ต.นักวิชาการสาธารณสุข 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
70
2021-04-02 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ต.พนักงานประกอบอาหาร  
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
96
2021-04-02 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โพสต์โดย ( )
109
2021-04-08 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
90
2021-04-08 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานกำจัดขยะ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
67
2021-04-22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
47
2021-04-27 เผยแพร่งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
109
2021-04-27 เผยแพร่งบทดลอง มีนาคม 2564 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
113
2021-04-27 เผยแพร่งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564
โพสต์โดย ( )
55
2021-04-28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย ( )
143
2021-04-30 ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการรายเดือน 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
157
2021-05-05 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย ( )
146
2021-05-05 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
โพสต์โดย ( )
151
2021-05-06 ประกาศขายทอดตลาด ปี 2563 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
169
2021-05-13 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
107
2021-05-14 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
77
2021-05-24 เผยแพร่งบทดลอง เมย.64 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
111
2021-05-24 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ(ระบบบำบัด1) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
102
2021-05-25 ส่งประกาศโรงพยาบาลพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
110
2021-06-01 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
107
2021-06-02 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
126
2021-06-02 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
82
2021-06-07 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
70
2021-06-07 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 
โพสต์โดย ( )
49
2021-06-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
52
2021-06-10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
โพสต์โดย ( )
88
2021-06-17 เผยแพร่งบทดลอง พ.ค.64 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
63
2021-06-21 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี2563 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
116
2021-06-23 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
54
2021-06-25 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (นักรังสีการแพทย์)  
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
42
2021-07-01 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย ( )
39
2021-07-02 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
37
2021-07-05 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
38
2021-07-05 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
39
2021-07-07 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
28
2021-07-07 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
29
2021-07-07 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ฉบับปรับปรุง) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
24
2021-07-08 ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
61
2021-07-08 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
59
2021-07-08 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
36
2021-07-08 ส่งประกาศขายทอดตลาค 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
72
2021-07-08 ส่งประกาศขายทอดตลาค 
โพสต์โดย ( )
48
2021-07-08 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
โพสต์โดย ( )
34
2021-07-08 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย ( )
43
2021-07-14 เผยแพร่งบทดลอง มิย.2564 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
48
2021-08-02 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
29
2021-08-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
28
2021-08-04 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
29
2021-08-05 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
34
2021-08-10 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
32
2021-08-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
36
2021-08-16 ขอความประสงค์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
35
2021-08-17 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
29
2021-08-18 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
25
2021-08-23 เผยแพร่งบทดลอง ก.ค.2564 
โพสต์โดย (วิรุฬห์ ก้านนาค [นาย] )
21
2021-08-24 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
23
2021-08-25 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
34
2021-08-25 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ(ซักฟอก) 
โพสต์โดย ( )
24
2021-08-27 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
36
2021-08-31 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน(นายช่างเทคนิค) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
34
2021-09-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย ( )
19
2021-09-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย ( )
19
2021-09-10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
22
2021-09-16 รวมระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
4
2021-09-16 ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
11
2021-09-17 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
11
2021-09-21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
3

Untitled Document