โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

คลังความรู้
งานบริหาร (11 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
รวมระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ (4)16-09-2564วิไลพร พึ่งชา [นาง]
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงสาธารณสุข (43)06-01-2564วิไลพร พึ่งชา [นาง]
หน้าที่และอำนาจหน้าที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (115)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (57)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
กฎกพว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 (40)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 (62)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (71)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (42)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
เอกสาร 2องค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม (77)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ (199)05-06-2562วิไลพร พึ่งชา [นาง]
(200)18-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แผนงานและสารสนเทศ (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (243)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
แผนงานและสารสนเทศ [งานแผนงาน] (5 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (270)27-06-2560วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย]
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (253)27-06-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision (297)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี (287)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (239)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ (3 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 (41)15-02-2564บัณฑิตา บุญจิตต์ [น.ส.]
personal Safety (245)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
12 กิจกรรมทบทวน (307)18-07-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ [จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
Scoring Guideline (178)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
Scoring Guideline (186)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI MOPH (229)13-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แบบฟอร์ม SAR 2018 (259)05-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
clinical tracer update (254)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI (192)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
patient Safety (233)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
HA update 2018 (213)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (217)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
การพยาบาล [อุบัติเหตุและฉุกเฉิน] (6 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสัญญาณทางระบบประสาท (333)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง (218)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ (210)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาบนรถพยาบาล (216)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย Basic EKG interpretationการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น (272)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การรดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในเด็ก (260)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
การพยาบาล [ห้องคลอด] (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือมารดาหลังคลอด (286)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
คู่มือนมแม่ (286)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
การพยาบาล [บริหารการพยาบาล] (30 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกสาร 8 การจัดทำแผนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม (72)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
เอกสาร 7 ระบบและกลไกจริยธรรม (69)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
เอกสาร 5 ประด็นขัดแย้งและการตัดสินใจ (73)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ค้นหาคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น 2563 (59)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สมรรถนะทางจริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาล 2563 (75)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความท้าทายของพยาบาล2562 (200)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความก้าวหน้า2562 (159)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนาระบบบริการ 2562 (181)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือตัวชี้วัด กองการพยาบาล 2562 (170)26-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พลังพยาบาล-การขับเคลื่อน : กองการพยาบาล (167)21-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศสภาการพยาบาล หลักเกณฑ์การปฏิบัติการดูและผู้ป่วยและผู้รับบริการ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำสถานบริการ (173)16-09-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติ WI-ETH-02 หลักทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ (209)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือ การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร (261)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล เรื่องสิทธิผู้ป่วย (สภาการพยาบาล) (271)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศนโยบายกลุ่มการพยาบาล 2561 (258)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ปาฐกถาพิเศษ (212)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Career path (247)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management 2 (203)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management (189)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Disease Management (179)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Excellence nursing (191)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Smart Nurse (213)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การบริหารอัตรากำลัง กนกพร (213)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
4.การจัดการกำลังคน_ดร.ธีรพร (200)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561-1.ปาฐกถาพิเศษ นพ.โอภาส (175)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์_ดร.กาญจนา (181)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
จรรยาบรรณพยาบาล (206)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พยาบาลอัจฉริยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (227)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
MOPH (229)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (272)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพยาบาล [นิเทศการพยาบาล] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
2562 Focus Chart (204)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562Clinical Supervision (122)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562 Nursing Supervision & Quality Assurance (150)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศการพยาบาล 2 (207)10-06-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 1 (289)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนา ทักษะเชิงวิชาชีพ 10 ประการ โดยการนิเทศทางคลินิก (233)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คูมือนิเทศทางการพยาบาล ปรับปรุงครั้งที่ 2 (255)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 2 บูรณาการทักษะเชิงวิชาชีพ (251)29-04-2561
นโยบายระบบนิเทศทางการพยาบาล (293)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล) [สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล)] (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
ระบบบริการ (148)15-01-2562รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.]


Untitled Document