โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

คลังความรู้
งานบริหาร (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ (126)05-06-2562วิไลพร พึ่งชา [นาง]
(138)18-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แผนงานและสารสนเทศ (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (181)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
แผนงานและสารสนเทศ [งานแผนงาน] (5 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (206)27-06-2560วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย]
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (184)27-06-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision (217)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี (208)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (183)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
personal Safety (173)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
12 กิจกรรมทบทวน (237)18-07-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ [จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
Scoring Guideline (113)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
Scoring Guideline (126)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI MOPH (149)13-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แบบฟอร์ม SAR 2018 (171)05-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
clinical tracer update (161)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI (126)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
patient Safety (149)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
HA update 2018 (147)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (153)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
การพยาบาล [อุบัติเหตุและฉุกเฉิน] (6 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสัญญาณทางระบบประสาท (194)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง (152)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ (145)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาบนรถพยาบาล (149)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย Basic EKG interpretationการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น (164)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การรดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในเด็ก (154)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
การพยาบาล [ห้องคลอด] (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือมารดาหลังคลอด (213)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
คู่มือนมแม่ (205)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
การพยาบาล [บริหารการพยาบาล] (25 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
ความท้าทายของพยาบาล2562 (123)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความก้าวหน้า2562 (91)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนาระบบบริการ 2562 (103)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือตัวชี้วัด กองการพยาบาล 2562 (111)26-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พลังพยาบาล-การขับเคลื่อน : กองการพยาบาล (107)21-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศสภาการพยาบาล หลักเกณฑ์การปฏิบัติการดูและผู้ป่วยและผู้รับบริการ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำสถานบริการ (118)16-09-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติ WI-ETH-02 หลักทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ (133)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือ การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร (175)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล เรื่องสิทธิผู้ป่วย (สภาการพยาบาล) (169)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศนโยบายกลุ่มการพยาบาล 2561 (198)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ปาฐกถาพิเศษ (145)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Career path (158)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management 2 (146)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management (136)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Disease Management (133)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Excellence nursing (141)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Smart Nurse (143)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การบริหารอัตรากำลัง กนกพร (153)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
4.การจัดการกำลังคน_ดร.ธีรพร (146)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561-1.ปาฐกถาพิเศษ นพ.โอภาส (129)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์_ดร.กาญจนา (131)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
จรรยาบรรณพยาบาล (165)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พยาบาลอัจฉริยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (161)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
MOPH (174)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (191)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพยาบาล [นิเทศการพยาบาล] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
2562 Focus Chart (118)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562Clinical Supervision (72)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562 Nursing Supervision & Quality Assurance (87)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศการพยาบาล 2 (146)10-06-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 1 (199)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนา ทักษะเชิงวิชาชีพ 10 ประการ โดยการนิเทศทางคลินิก (175)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คูมือนิเทศทางการพยาบาล ปรับปรุงครั้งที่ 2 (175)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 2 บูรณาการทักษะเชิงวิชาชีพ (183)29-04-2561
นโยบายระบบนิเทศทางการพยาบาล (203)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล) [สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล)] (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
ระบบบริการ (93)15-01-2562รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.]


Untitled Document