โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

คลังความรู้
งานบริหาร (10 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงสาธารณสุข (13)06-01-2564วิไลพร พึ่งชา [นาง]
หน้าที่และอำนาจหน้าที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (41)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (23)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
กฎกพว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 (14)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 (23)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (30)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (18)16-12-2563วิไลพร พึ่งชา [นาง]
เอกสาร 2องค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม (48)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ (163)05-06-2562วิไลพร พึ่งชา [นาง]
(169)18-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แผนงานและสารสนเทศ (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (215)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
แผนงานและสารสนเทศ [งานแผนงาน] (5 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (239)27-06-2560วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย]
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (219)27-06-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision (256)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี (251)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (213)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ (3 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 (4)15-02-2564บัณฑิตา บุญจิตต์ [น.ส.]
personal Safety (209)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
12 กิจกรรมทบทวน (269)18-07-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ [จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
Scoring Guideline (145)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
Scoring Guideline (156)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI MOPH (188)13-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แบบฟอร์ม SAR 2018 (228)05-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
clinical tracer update (217)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI (159)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
patient Safety (201)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
HA update 2018 (180)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (184)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
การพยาบาล [อุบัติเหตุและฉุกเฉิน] (6 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสัญญาณทางระบบประสาท (277)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง (185)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ (177)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาบนรถพยาบาล (182)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย Basic EKG interpretationการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น (226)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การรดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในเด็ก (215)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
การพยาบาล [ห้องคลอด] (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือมารดาหลังคลอด (251)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
คู่มือนมแม่ (238)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
การพยาบาล [บริหารการพยาบาล] (30 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกสาร 8 การจัดทำแผนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม (38)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
เอกสาร 7 ระบบและกลไกจริยธรรม (37)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
เอกสาร 5 ประด็นขัดแย้งและการตัดสินใจ (42)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ค้นหาคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น 2563 (29)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สมรรถนะทางจริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาล 2563 (34)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความท้าทายของพยาบาล2562 (169)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความก้าวหน้า2562 (122)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนาระบบบริการ 2562 (153)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือตัวชี้วัด กองการพยาบาล 2562 (147)26-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พลังพยาบาล-การขับเคลื่อน : กองการพยาบาล (143)21-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศสภาการพยาบาล หลักเกณฑ์การปฏิบัติการดูและผู้ป่วยและผู้รับบริการ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำสถานบริการ (150)16-09-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติ WI-ETH-02 หลักทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ (179)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือ การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร (230)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล เรื่องสิทธิผู้ป่วย (สภาการพยาบาล) (238)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศนโยบายกลุ่มการพยาบาล 2561 (234)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ปาฐกถาพิเศษ (175)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Career path (211)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management 2 (177)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management (160)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Disease Management (152)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Excellence nursing (162)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Smart Nurse (183)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การบริหารอัตรากำลัง กนกพร (185)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
4.การจัดการกำลังคน_ดร.ธีรพร (172)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561-1.ปาฐกถาพิเศษ นพ.โอภาส (149)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์_ดร.กาญจนา (159)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
จรรยาบรรณพยาบาล (182)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พยาบาลอัจฉริยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (200)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
MOPH (199)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (236)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพยาบาล [นิเทศการพยาบาล] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
2562 Focus Chart (167)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562Clinical Supervision (95)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562 Nursing Supervision & Quality Assurance (124)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศการพยาบาล 2 (173)10-06-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 1 (251)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนา ทักษะเชิงวิชาชีพ 10 ประการ โดยการนิเทศทางคลินิก (206)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คูมือนิเทศทางการพยาบาล ปรับปรุงครั้งที่ 2 (211)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 2 บูรณาการทักษะเชิงวิชาชีพ (215)29-04-2561
นโยบายระบบนิเทศทางการพยาบาล (253)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล) [สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล)] (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
ระบบบริการ (121)15-01-2562รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.]


Untitled Document