โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

คลังความรู้
งานบริหาร (3 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกสาร 2องค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม (3)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ระเบียบงบร ค่ารักษา พัสดุ (137)05-06-2562วิไลพร พึ่งชา [นาง]
(150)18-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แผนงานและสารสนเทศ (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (194)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
แผนงานและสารสนเทศ [งานแผนงาน] (5 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (219)27-06-2560วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย]
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (196)27-06-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง to Vision (233)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
ทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.วชิรบารมี (227)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (193)05-05-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
personal Safety (187)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
12 กิจกรรมทบทวน (252)18-07-2560สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย]
จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ [จุดคัดกรอง , ศูนย์คุณภาพ] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
Scoring Guideline (125)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
Scoring Guideline (140)06-08-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI MOPH (161)13-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
แบบฟอร์ม SAR 2018 (200)05-07-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
clinical tracer update (174)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
ESI (138)29-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
patient Safety (175)28-06-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
HA update 2018 (160)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (162)25-05-2561เกษร ภุ่พิชิต [นาง]
การพยาบาล [อุบัติเหตุและฉุกเฉิน] (6 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสัญญาณทางระบบประสาท (207)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง (165)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ (157)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาบนรถพยาบาล (161)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย Basic EKG interpretationการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น (176)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
เอกกสารการอบรมการพัษนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย การรดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในเด็ก (168)19-06-2561กรรณิการ์ หิตเทศ [น.ส.]
การพยาบาล [ห้องคลอด] (2 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
คู่มือมารดาหลังคลอด (227)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
คู่มือนมแม่ (217)09-05-2560ไพรัตน์ สว่างเมฆ [นาย]
การพยาบาล [บริหารการพยาบาล] (30 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
เอกสาร 8 การจัดทำแผนพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม (3)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
เอกสาร 7 ระบบและกลไกจริยธรรม (3)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
เอกสาร 5 ประด็นขัดแย้งและการตัดสินใจ (3)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ค้นหาคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น 2563 (3)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สมรรถนะทางจริยธรรม ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาล 2563 (3)08-09-2563พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความท้าทายของพยาบาล2562 (149)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ความก้าวหน้า2562 (102)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนาระบบบริการ 2562 (119)13-03-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือตัวชี้วัด กองการพยาบาล 2562 (124)26-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พลังพยาบาล-การขับเคลื่อน : กองการพยาบาล (118)21-11-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศสภาการพยาบาล หลักเกณฑ์การปฏิบัติการดูและผู้ป่วยและผู้รับบริการ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำสถานบริการ (128)16-09-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติ WI-ETH-02 หลักทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ (145)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คู่มือ การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร (193)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล เรื่องสิทธิผู้ป่วย (สภาการพยาบาล) (188)16-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ประกาศนโยบายกลุ่มการพยาบาล 2561 (210)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ปาฐกถาพิเศษ (159)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Career path (173)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management 2 (160)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Lean Management (142)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Disease Management (140)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Excellence nursing (147)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
Smart Nurse (163)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การบริหารอัตรากำลัง กนกพร (168)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
4.การจัดการกำลังคน_ดร.ธีรพร (153)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561-1.ปาฐกถาพิเศษ นพ.โอภาส (135)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์_ดร.กาญจนา (139)29-04-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
จรรยาบรรณพยาบาล (172)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
พยาบาลอัจฉริยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (184)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
MOPH (182)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
นโยบายชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (204)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพยาบาล [นิเทศการพยาบาล] (9 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
2562 Focus Chart (130)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562Clinical Supervision (78)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
2562 Nursing Supervision & Quality Assurance (99)02-07-2562พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศการพยาบาล 2 (152)10-06-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 1 (215)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การพัฒนา ทักษะเชิงวิชาชีพ 10 ประการ โดยการนิเทศทางคลินิก (184)17-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
คูมือนิเทศทางการพยาบาล ปรับปรุงครั้งที่ 2 (190)03-05-2561พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
การนิเทศทางการพยาบาล 2 บูรณาการทักษะเชิงวิชาชีพ (194)29-04-2561
นโยบายระบบนิเทศทางการพยาบาล (218)19-12-2560พนมพร ศิลาพันธ์ [น.ส.]
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล) [สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (คุณรัตติกาล)] (1 เรื่อง) โพสต์เมื่อ โพสต์โดย ดาวน์โหลด
ระบบบริการ (100)15-01-2562รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.]


Untitled Document