http://202.129.37.110/wachira/images/animation/Slogan.gif

http://202.129.37.110/wachira/images/animation/GATOR2.GIFประวัติโรงพยาบาลวชิรบารมีhttp://202.129.37.110/wachira/images/animation/GATOR1.gif

อำเภอวชิรบารมี
.....เป็นอำเภอเทิดพระเกียรติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อสำหรับอำเภอจัดตั้งใหม่ของจังหวัดพิจิตร ที่แยกจากอำเภอสามง่าม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 ว่า "วชิรบารมี" ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการบริหารของภาครัฐให้ทั่วถึง เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกๆด้าน อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชน อันเนื่องมาจากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดพิจิตรอีกทางหนึ่งด้วย

โรงพยาบาลวชิรบารมี
.....เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ก่อสร้างในปี .. 2542 โดยได้รับงบประมาณพิเศษโครงการเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ(โครงการเงินกู้มิยาซาว่า) เป็นจำนวนเงิน 7,025,300 บาท ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ต่างๆจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,895,000 บาท โดยก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบนเนื้อที่ 25 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายสงวน อิงคนินันท์ และได้ตั้งชื่อเดียวกับอำเภอที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ว่า “โรงพยาบาลวชิรบารมี” โดยเปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นมา

ที่ตั้ง
.....ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 13 บ้านวังพยอม ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
หลักกิโลเมตรที่ 92 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สายนครสวรรค์ – พิษณุโลก ห่างจากจังหวัดพิจิตรไปทางทิศตะวันตก 25 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร 320 กิโลเมตร มีพื้นที่ 259.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 162,187.50 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลพันเสาและตำบลวังอีทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเนินปอและตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกำแพงดินและตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม และตำบลประชาสุขสันต์
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

สภาพภูมิประเทศ
.....เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ทำนา ทำไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น จำนวน 116,658.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.9 ของพื้นที่ทั้งหมด มีผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
.....ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของอำเภอวชิรบารมี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน คือฤดูร้อน
อากาศจะร้อนอบอ้าว ฤดูฝน จะมีฝนตกค่อนข้างชุกและฤดูหนาวอากาศจะหนาวไม่มากนัก ฤดูร้อนเริ่มจาก
เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ประชากรและอาชีพ
.....อำเภอวชิรบารมี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชากรกลางปี 2563 ( วันที่ 30 มิถุนายน 2563) มีทั้งสิ้น 31,471 คน แยกเป็นชาย 15,467 คน หญิง 15,841 คน โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นของประชากร 120.74 คนต่อตารางกิโลเมตร (จังหวัดพิจิตร 122.25 คนต่อตารางกิโลเมตร) จำนวนครัวเรือนทังหมด 9,987 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทั้งนาปีและนาปรัง การปศุสัตว์และอาชีพรับจ้าง นอกฤดูทำนา ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม  ประชาชนบางส่วนจะอพยพไปขายแรงงานนอกพื้นที่  และเมื่อใกล้ฤดูทำนาก็จะกลับบ้านเพื่อทำนา เป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไป  มีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สัตว์เศรษฐกิจ คือไก่ เป็ด และสุกร

การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคม ค่อนข้างสะดวกสบาย มีถนนลาดยางเข้าถึงทุกตำบล ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนลูกรัง มีบางหมู่บ้านที่ถนนผ่านกลางหมู่บ้านที่เป็นถนนเส้นหลักเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นนโยบายของทางราชการในช่วง พ.ศ.2538 – 2539 ที่ต้องการให้ภายในหมู่บ้านมีการเดินทางที่สะดวกและปราศจากฝุ่นละออง การเดินทางส่วนมากชาวบ้านจะมีรถจักรยานยนต์แทบทุกหลังคาเรือน มีเส้นทางคมนาคมหลัก ได้แก่
-
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิษณุโลก
-
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สาย พิจิตร - กำแพงเพชร
-
ทางหลวงชนบท สาย กำแพงดิน – ไหล่โก - หนองหญ้าปล้อง
-
ทางหลวงชนบท สาย หลังถนน - บ้านนา
-
ทางหลวงชนบท สาย ยางตะพาย – หนองหญ้าปล้อง

การสาธารณูปโภค
-
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 9,987 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด
-
โทรศัพท์สาธารณะ 50 แห่ง
-
ประปาหมู่บ้าน 36 แห่ง
-
บ่อบาดาล, บ่อน้ำตื้น 386 แห่ง
-
ถังเก็บน้ำฝน(.99) 3 ที่
-
ถังเก็บน้ำฝน(.33) 69 ที่
-
โอ่งน้ำขนาดใหญ่ 283 ใบ

การอุตสาหกรรม
-
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร
-
บริษัท อินเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
-
บริษัท นันยางกาเม็นท์ จำกัด

ขนบธรรมเนียม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
.....ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอวชิรบารมี ที่ปฏิบัติกันอยู่ ส่วนมากเป็น การร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยศาสนาที่ประชาชนนับถือมากที่สุดคือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย คือคริสต์ และอิสลาม แต่ก็มีอยู่น้อยมาก กิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น ทำบุญ ตรุษ/สารท สงกรานต์ สลากภัตร์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเพณีของชาวไทยทรงดำ เช่น พิธีเสนเรือน ซึ่งในเขตอำเภอวชิรบารมี มีชาวไทยทรงดำอยู่มากพอสมควร ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในหมู่บ้าน ตำบลไม่มีปัญหาเชิงสังคมมากนัก สภาพความเป็นอยู่ยังคงเป็นสังคมชนบท ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ที่อยู่รวมกัน หรือแยกบ้าน แต่ยังคงอยู่ในละแวกเดียวกัน สภาพบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง หลังคามุงสังกะสี ช่วงกลางวันจะพักผ่อนอยู่บริเวณใต้ถุนบ้าน ซึ่งก็เป็นแบบฉบับของสังคมชนบทไทย
สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ บึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ ฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำที่หลบจากความหนาวเย็นมาอาศัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี

การศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ( ภาคบังคับ ) และมีโอกาสเรียน
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ คือ
-
โรงเรียนประถมศึกษา 24 แห่ง(รวมโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส 4 แห่ง) มี 258 ห้องเรียน ครู/อาจารย์ 290 คน นักเรียน 4,157 คน
-
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง 24 ห้องเรียน อาจารย์ 29 คน นักเรียน 1,216 คน
-
โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง
-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง
-
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
-
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 51 แห่ง

การสาธารณสุข
จำนวนสถานบริการ
-
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
-
ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง (PCU.โรงพยาบาลวชิรบารมี)
-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 7 แห่ง

 

http://202.129.37.110/wachira/images/Picture/LogoWachira.jpg